ArzaArza

biz hakdabiz hakda

“Taizhou Qina Import & Export Co., Ltd.” kiçi elektrik tehnikasy şäherçesinde ýerleşýär - bu ýerde kiçi elektrik enjamlaryny eksport edýän hytaýlylaryň 60% -i öndürilýär.

Kompaniýany döredýäris we hil gözegçiligi we hil hyzmatlary baradaky tagallalarymyza esaslanyp zawodlara we müşderilere özara peýdany gözleýäris. Sebäbi bu ugurda 10 ýyllyk satuw tejribämiziň dowam etmegi sebäpli köp sanly hil şaýady bolduk we esasan gynançly ýitgä sebäp bolýarys alyjylaryň (müşderileriň).

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Turbalary gazmak we arassalamak maşynynyň rozetkasynyň ýeterlik bolmazlygynyň sebäpleri we bejergisi
 • Elektrik stansiýalarynda ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijileri ulanmak
 • Nasos we hereketlendirijiniň temperatura standartlary
 • Hytaý Pes woltly elektrik eksporty ilkinji bäş aýda 44,3% ýokarlandy

  Gümrük gullugynyň habaryna görä, 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda Hytaý pes woltly elektrik enjamlaryny 8,59 milliard dollar eksport etdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 44,3% köpeldi;eksportyň mukdary 39,7% artyp, takmynan 12,2 milliard boldy.Ösüş esasan şeýle: Birinjiden, eksportyň pes derejesi w ...

 • Dürli ýurtlara daşary söwda eksportynyň täze düzgünleri

  A) AMS-ni yglan etmeli ýurtlar: Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Kanada, Meksika (UB) birleşen döwletler, deňiz gämisinden 48 sagat öň ABŞ gümrükhanasyna ISF düzgünleriniň berilmelidigini ýa-da 5000 ABŞ dollary jerimesi, AMS tölegi bolmalydygyny yglan etmeli däl. 25 dollar / bilet, üýtgedilen 40 dollar / bilet).Countriesurtlar talap edýärler ...

 • Turbalary gazmak we arassalamak maşynynyň rozetkasynyň ýeterlik bolmazlygynyň sebäpleri we bejergisi

  Turbageçiriji arassalaýjy maşyn, 20 KHz-dan ýokary ýygylyk bilen yrgyldama signalynyň elektrik güýjüni güýçlendirmek üçin ultrases generatoryny ulanýar we ultrases ses geçirijisiniň ters piezoelektrik täsiri arkaly ýokary ýygylykly mehaniki yrgyldy energiýasyna öwürýär (yrgyldy h ...

 • Elektrik stansiýalarynda ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijileri ulanmak

  1. Energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijileriň esasy ýörelgesi we energiýa tygşytlaýjy täsiri, göni manyda düşündirilen ýokary netijelilikli energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji, ýokary netijelilik gymmaty bolan umumy maksatly hereketlendirijidir.Täze motor dizaýnyny, täze tehnologiýany we täze materiallary kabul edýär we gyzyl bilen çykyş netijeliligini ýokarlandyrýar ...

 • Nasos we hereketlendirijiniň temperatura standartlary

  Daşky gurşawyň 40 temperature temperaturasyny göz öňünde tutup, hereketlendirijiniň ýokary temperaturasy 120/130 than geçip bilmez.Beokary göteriji temperatura 95 dereje berýär.Motorly temperatura kadalary, näsazlyklaryň sebäpleri we bejergisi Düzgünnamalarda togalanýan aýlagyň ýokary temperaturasy ...